Архиви на невидливите: жените во печатот од Вардарска Македонија помеѓу двете светски војни – Скопје