Како да го користам овој веб-сајт

Веб страницата nevidliviarhivi.mk е простор за развој на платформа за дигитална трансформација на пристапноста и достапноста на архивски, библиотечни и други извори за историјата на жените.