Илустрации

Архиви на невидливите 2022: „Македонка – Орган на АФЖ“ (1944-1952), историски искуства и културна меморија

Визуелни материјали од списанието „Македонка – Орган на АФЖ“.

На 7 ноември 1944 година, три месеци по одржувањето на АСНОМ и прогласувањето на македонската држава, во Битола, од страна на активистите на партизанскиот отпор бил отпечатен првиот македонски женски весник „Македонка – Орган на АФЖ“. Првиот број на „Македонка“ бил отпечатен на 24 страници и имал тираж од околу 1.000 примероци, излегувал на мал формат и еднаш месечно. За доловување на важниот визуелен, како и медиумски сегмент на списанието „Македонка“, при графичкото уредување на зборникот, nevidliviarhivi.mk претставува визуелни материјали од списанието. Извор: Сите визуелни материјали што се користени во зборникот и на оваа веб-страна, а се преземени од списанието „Македонка“, се користени со Одобрение за умножување на граѓа од општиот фонд при потреба од јавно прикажување и објавување на Народната библиотека на Република Србија во Белград: „Македонка – Орган на АФЖ Македонија“ (сигнатура: НБС п 775).

Архиви на невидливите 2021: Жените во печатот од Вардарска Македонија помеѓу двете светски војни

Фотографски материјали од визуелната и текстуалната појавноста на жените во печатот на просторот на Македонија во првата половина на 20. век.

Оваа веб страница нуди пристап до дел од визуелните и текстуалните извори користени во истражувањето, користејќи дигитални објекти отстапени од страна на НУБ „Св. Климент Охридски“ – Скопје, како и дигитални содржини кои слободно може да се најдат на интернет. Заедно, дигиталните содржини понудени овде отвораат можност за критичко исчитување на процеси од минатото поврзани со учеството на жените во јавната сфера.“